ടാസ്ക് മാനേജ്‌മന്റ് സുഗമമാക്കാൻ ട്രെല്ലോ ആപ്പ്
Posted by : admin Date : 17 Dec 2018

കമ്പനിയില്‍ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റ

പാമ്പാടിയില്‍ വീണ്ടും ജിഷ്ണുവിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വിജയം; പ്രതികളുടെ വിളച്ചിലടക്കി വിദ്യാര്‍ത്ഥി ഐക്യം
Posted by : admin Date : 01 Mar 2017

Master of Business Administration (MBA or M.B.A.) Business Analytics Trending in 2016
Posted by : admin Date : 21 Feb 2016


The Master of Business Administration (MBA or M.B.A.) in  Business Analytics is a master's degree in business administration (management). The MBA de